NEWS
Cổ đông

Người viết : admin Ngày : 19/10/2023

 

THÔNG BÁO Chi cổ tức lần 1 năm 2023 (06/09/2023)

Công ty Cổ phần Dệt lưới Sài Gòn trân trọng thông báo về việc chi cổ tức bằng tiền như sau:

 - Chi tạm ứng cổ tức năm 2023 bằng tiền.

 - Tỉ lệ thực hiện 5% /cổ phiếu (mỗi cổ phiếu nhận 500 đồng).

 - Ngày đăng ký cuối cùng: 25/09/2023.

 - Ngày thanh toán: 26/10/2023.

Người viết : admin Ngày : 06/09/2023

 
Người viết : admin Ngày : 11/08/2023

 
Người viết : admin Ngày : 31/07/2023

 
Người viết : admin Ngày : 22/07/2023

 
Người viết : admin Ngày : 19/07/2023

 

THÔNG BÁO về việc ký hợp đồng thực hiện công tác kiểm toán (12/05/2023)

Ngày 12/5/2023, Công ty Cổ phần Dệt lưới Sài Gòn và Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ tin học MOORE AISC đã ký hợp đồng số 05.23.190/MOORE AISC-DN1 về việc thực hiện công tác kiểm toán và soát xét báo cáo tài chính của Công ty Cổ phần Dệt lưới Sài Gòn cho niên độ tài chính 2023.

Người viết : admin Ngày : 12/05/2023

 

THÔNG BÁO chọn công ty thực hiện công tác kiểm toán (08/05/2023)

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dệt lưới Sài Gòn quyết dịnh chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học MOORE AISC để thực hiện công tác kiểm toán cho niên độ tài chính 2023

 

Người viết : admin Ngày : 08/05/2023

 
Người viết : admin Ngày : 19/04/2023

 

Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 (07/04/2023)

 Vào lúc 8g30 ngày thứ sáu 07 tháng 4 năm 2023, Công ty Cổ phần Dệt lưới Sài Gòn đã tổ chức họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 tại Hội trường A Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị quận 4, với sự tham dự của 35 cổ đông sở hữu và đại diện sở hữu 2.569.166 cổ phần, có tỷ lệ 89,7% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết (không bao gồm cổ phiếu quỹ).

Đại hội đã nhất trí thông qua các nội dung sau:

- Kết quả thực hiện chỉ tiêu kế hoạch sản xuất - kinh doanh năm 2022

- Tỉ lệ chi cổ tức năm 2022 là 14%. Chi cổ tức năm 2022 lần 2 (tỉ lệ 7%) vào ngày 08/6/2023 theo danh sách cổ đông được lập tại ngày 08/5/2023.

- Kế hoạch sản xuất - kinh doanh năm 2023;

- Bà Lâm Xuân Thanh giữ chức vụ Trưởng ban Ban kiểm soát (thay cho Ông Nguyễn Văn Khai)

- Phương án di dời nhà máy./.

Người viết : admin Ngày : 07/04/2023