NEWS
Cổ đông

Người viết : admin Ngày : 19/04/2024

 

Hội đồng quản trị - Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029 (19/04/2024)

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dệt lưới Sài Gòn nhiệm kỳ 2024 - 2029:

        Chủ tịch: Ông Bùi Văn My             

        Phó Chủ tịch: Ông Lê Hữu Phước 

        Thành viên Hội đồng quản trị: Bà Lê Thị Phương Thảo

         Thành viên Hội đồng quản trị: Bà Cao Thị Thúy          

        Thành viên độc lập Hội đồng quản trị: Ông Nguyễn Bắc Hải

Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Dệt lưới Sài Gòn nhiệm kỳ 2024 - 2029:

        Trưởng ban Ban kiểm soát: Ông Ngô Hồng Giang

        Thành viên Ban kiểm soát: Bà Phạm Thị Cúc

        Thành viên Ban kiểm soát: Ông Nguyễn Văn Khai

 

Người viết : admin Ngày : 19/04/2024

 

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 (13/04/2024)

Vào lúc 8g35 ngày thứ sáu 12 tháng 4 năm 2024, Công ty Cổ phần Dệt lưới Sài Gòn đã tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 tại Hội trường A, Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị Quận 4, TP.HCM, với sự tham dự của 31 cổ đông sở hữu và đại diện sở hữu 2.654.334 cổ phần, có tỉ lệ 92,67% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (không bao gồm cổ phiếu quỹ).

Đại hội đã nhất trí thông qua các nội dung sau:

- Kết quả thực hiện chỉ tiêu kế hoạch sản xuất - kinh doanh năm 2023

- Tỉ lệ chi cổ tức năm 2023 là 14%. Chi cổ tức còn lại của năm 2023 vào ngày 10 tháng 6 năm 2024 theo danh sách cổ đông được lập vào ngày 10 tháng 5 năm 2024.

- Kế hoạch sản xuất - kinh doanh năm 2024

- Tiếp tục thực hiện nghị quyết ĐHCĐTN 2023 về thực hiện phương án di dời nhà máy.

- Đại hội đồng cổ đông đã bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024 - 2029.

 

Người viết : admin Ngày : 13/04/2024

 
Người viết : admin Ngày : 08/04/2024

 
Người viết : admin Ngày : 18/03/2024

 
Người viết : admin Ngày : 12/03/2024

 
Người viết : admin Ngày : 07/03/2024

 

THÔNG BÁO họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (23/02/2024)

Ngày họp ĐHĐCĐ thường niên: thứ sáu, 12 tháng 4 năm 2024.

Ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách tham dự họp ĐHĐCĐ TN: ngày 11 tháng 3 năm 2024

Địa điểm tổ chức họp ĐHĐCĐ TN: Hội trường A, Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị quận 4, 85-87 Tân Vĩnh, phường 6, quận 4, TP.HCM

Người viết : admin Ngày : 23/02/2024

 

THÔNG BÁO ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền dự họp ĐHĐCĐ TN 2024 (15/02/2024)

Ngày tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024: 12/4/2024

Ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên 2024: 11/3/2024

 

 

Người viết : admin Ngày : 15/02/2024