NEWS
Cổ đông

Báo cáo tài chính Quý 3 năm 2014 (13/10/2014)

Kết quả sản xuất kinh doanh quý 3 của Công ty Cổ phần Dệt lưới Sài gòn thể hiện như sau:

Doanh thu: 45.264.315.668 đồng

Lợi nhuận trước thuế : 2.955.959.783 đồng

Người viết : SFN Ngày : 13/10/2014

 

TRƯỞNG BAN BAN KIỂM SOÁT (29/08/2014)

 Ngày 29/08/2014, các thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Dệt lưới Sài gòn đã bầu Ông Nguyễn Văn Khai vào chức danh Trưởng ban Ban Kiểm soát thay cho Ông Đoàn Văn Dậu đã qua đời ngày 20/8/2014 do bị bệnh.

Người viết : SFN Ngày : 29/08/2014

 

THÔNG BÁO CHI CỔ TỨC (25/08/2014)

 Chi cổ tức lần 3 năm 2013 : tỉ lệ 1%/cổ phiếu (mỗi cổ phiếu được nhận 100 đồng).

Chi cổ tức lần 1 năm 2014 : tỉ lệ 8%/cổ phiếu (mỗi cổ phiếu được nhận 800 đồng).

Ngày đăng ký cuối cùng: 16 tháng 09 năm 2014.

Ngày thanh toán: 03 tháng 10 năm 2014.

Người viết : SFN Ngày : 25/08/2014

 

THÔNG BÁO VỀ NHÂN SỰ CỦA BAN KIỂM SOÁT (20/08/2014)

 Ông Đoàn Văn Dậu - Trưởng ban Ban Kiểm soát đã qua đời do bị bệnh.

Người viết : admin Ngày : 20/08/2014

 
Người viết : SFN Ngày : 06/08/2014

 

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 2 NĂM 2014 (17/07/2014)

 Kết quả sản xuất kinh doanh quý 2.2014 của Công ty Cổ phần Dệt lưới Sài gòn:

DOANH THU: 45.688.961.513 đồng

LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ: 2.884.022.217 đồng - tăng 12,10% so với cùng kỳ năm trước.

Hiệu quả sản xuất kinh doanh quý 2 năm nay tăng so với cùng kỳ năm trước: do Công ty thanh lý máy móc thiết bị cũ và thuế thu nhập doanh nghiệp giảm từ 25% xuống 22%.

Người viết : admin Ngày : 17/07/2014

 
Người viết : SFN Ngày : 16/07/2014

 
Người viết : SFN Ngày : 14/05/2014

 

THÔNG BÁO về Thay đổi Giấy phép đăng ký kinh doanh (12/05/2014)

Công ty Cổ phần Dệt lưới Sài gòn

Thông báo Thay đổi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh như sau:

Họ tên người thay thế làm đại diện theo pháp luật: Ông HỒ VĂN NGON

                               Chức danh: Chủ tịch Hội đồng quản trị

Người viết : SFN Ngày : 12/05/2014

 

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 1 NĂM 2014 (15/04/2014)

Quý 1 năm 2014  kết quả sản xuất - kinh doanh của Công ty Cổ phần Dệt lưới Sài gòn đạt được như sau:

DOANH THU : 45.288.360.168 đồng

LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ : 2.805.441.190 đồng

Người viết : SFN Ngày : 15/04/2014