NEWS
Cổ đông

Người viết : admin Ngày : 16/03/2023

 
Người viết : admin Ngày : 07/03/2023

 

THÔNG BÁO (07/03/2023)

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà nội quyết định đưa cổ phiếu SFN vào diện bị kiểm soát vì vi phạm các quy định về công bố thông tin, cụ thể chậm công bố thông tin đã ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022. (Công bố thông tin nghị quyết chọn công ty kiểm toán: 26/5/2022; Công bố thông tin hợp đồng kiểm toán: 29/12/2022)

Người viết : admin Ngày : 07/03/2023

 
Người viết : admin Ngày : 20/02/2023

 

THÔNG BÁO HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023 (15/02/2023)

Thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023:  vào lúc 8g30 ngày 07/4/2023.

Điạ điểm họp: Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị quận 4, 85-87 đường Tân Vĩnh, phường 6, quận 4, TP.HCM.

Danh sách cổ đông dự họp do Trung tâm lưu ký chứng khoán, chi nhánh TP.HCM lập ngày 07/3/2023.

Người viết : admin Ngày : 15/02/2023

 
Người viết : admin Ngày : 18/01/2023

 
Người viết : admin Ngày : 18/01/2023

 
Người viết : admin Ngày : 29/12/2022

 
Người viết : admin Ngày : 15/11/2022

 

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3 NĂM 2022 (18/10/2022)

Quý 3 năm 2022 Công ty Cổ phần Dệt lưới Sài Gòn tổ chức hoạt động sản xuất - kinh doanh trong tình hình như sau:

- Giá nguyên liệu các loại vẫn ở mức cao, ảnh hưởng rất lớn đến giá thành sản phẩm.

- Giá xăng dầu tiếp tục tăng trong nửa đầu của quý, nghề đi biển gặp nhiều khó khăn, nhiều tàu đánh bắt nằm bờ. Thị trường tiêu thụ chỉ, lưới, vật tư đánh bắt thủy, hải sản đình trệ, sức mua thấp. Thị trường tiêu thụ chậm nên hiệu quả sản xuất - kinh doanh thấp.

Kết quả:

- Doanh thu đạt: 43.382.172.608 đồng.

- Lợi nhuận trước thuế đạt: 1.424.293.114 đồng.

Công ty lập kế hoạch huy động tối đa nguồn lực để tổ chức sản xuất - kinh doanh, cung cấp sản phẩm cho thị trường và tạo hiệu quả cho quý 4 năm 2022.

 

Người viết : admin Ngày : 18/10/2022