NEWS
Cổ đông

BÁO CÁO TÀI CHÍNH quý 1 năm 2012 (20/04/2012)

Kế thúc quý 1 năm 2012, Công ty cổ phần Dệt lưới Sài gòn đạt được:

Doanh thu: 44.704.237.966 đồng

Lợi nhuận trước thuế: 2.296.158.770 đồng

Người viết : SFN Ngày : 20/04/2012

 
Người viết : sfn Ngày : 19/04/2012

 
Người viết : admin Ngày : 10/04/2012

 

THÔNG BÁO KẾT QUẢ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2012 (24/03/2012)

Vào lúc 8 giờ 30 ngày 24 tháng 3 năm 2012, Công ty cổ phần Dệt lưới Sài gòn tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 tại Hội trường Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị Quận 4, số 85 -87 đường Tân Vĩnh, Q.4, TP. HCM.

Người viết : SFN Ngày : 24/03/2012

 

BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2011 - ĐÃ KIỂM TOÁN (06/03/2012)

Báo cáo tài chính năm 2011 của Công ty Cổ phần Dệt lưới Sài gòn đã được Công ty TNHH Kiểm toán & Dịch vụ Tin học TP. HCM kiểm toán

Người viết : SFN Ngày : 06/03/2012

 

THÔNG BÁO V/v TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2012 VÀ CHI CỔ TỨC lần 2 Năm 2011 (04/02/2012)

Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 và chi cổ tức lần 2 năm 2011.

 

 

Người viết : admin Ngày : 04/02/2012

 

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 4 NĂM 2011 (20/01/2012)

Quý 4 năm 2011, Công ty Cổ phần Dệt lưới Sài gòn đạt được kết quả như sau:

- Doanh thu  đạt : 46.837.537.585 đồng.

- Lợi nhuận trước thuế đạt : 981.212.045 đồng.

Công ty cổ phần Dệt lưới Sàigòn đã hoàn thành vượt mức kế hoạch sản xuất  - kinh doanh năm 2011.

Người viết : SFN Ngày : 20/01/2012

 

BÁO CÁO KẾT QUẢ GIAO DỊCH CỔ PHIẾU QUỸ (31/12/2011)

Đến ngày 30.12.2011, Công ty cổ phần Dệt lưới Sài gòn đã mua lại được 30.000 cổ phiếu SFN để làm cổ phiếu quỹ.

Người viết : SFN Ngày : 31/12/2011

 

GIẢI TRÌNH CHÊNH LỆCH 10% LỢI NHUẬN SAU THUẾ (03/11/2011)

Lợi nhuận sau thuế quý 3.2011 tăng 88 % so với cùng kỳ năm 2010.

Người viết : SFN Ngày : 03/11/2011

 
Người viết : SFN Ngày : 11/10/2011