NEWS
Cổ đông

THÔNG BÁO GIAO DỊCH CỔ PHIẾU QUỸ (10/10/2011)

Thời gian dự kiến giao dịch: từ 24/10/2011 đến 24/01/2012

Số lượng đăng ký mua lại : 30.000 cổ phiếu

Người viết : SFN Ngày : 10/10/2011

 

THÔNG BÁO (04/10/2011)

Về việc Góp vốn thành lập Công ty cổ phần Kinh doanh bất động sản

Người viết : SFN Ngày : 04/10/2011

 

BÁO CÁO KẾT QUẢ GIAO DỊCH CỔ PHIẾU QUỸ (20/09/2011)

Từ ngày 15/7/2011 đến ngày 16/9/2011, Công ty cổ phần Dệt lưới Sài gòn đã mua lại được 30.400 cổ phiếu SFN để làm cổ phiếu quỹ.

Người viết : SFN Ngày : 20/09/2011

 
Người viết : SFN Ngày : 12/09/2011

 
Người viết : SFN Ngày : 14/07/2011

 

THÔNG BÁO MUA CỔ PHIẾU QUỸ (05/07/2011)

Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc mua cổ phiếu để làm cổ phiếu quỹ

Người viết : SFN Ngày : 05/07/2011

 
Người viết : sfn Ngày : 21/04/2011

 
Người viết : SFN Ngày : 16/04/2011

 
Người viết : SFN Ngày : 15/04/2011

 

THÔNG BÁO KẾT QUẢ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2011 (04/04/2011)

Vào lúc 8 giờ 30 ngày 02 tháng 4 năm 2011, Công ty cổ phần Dệt lưới Sài gòn đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 tại Hội trường Trung tâm Bồi dưỡng chính trị Quận 4, số 85 - 87 đường Tân Vĩnh, Quận 4, TP. HCM.

Người viết : SFN Ngày : 04/04/2011