NEWS
Cổ đông

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011 (31/03/2011)

Công ty cổ phần Dệt lưới Sài gòn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011.

Thời gian: 8 giờ 30 ngày 02 tháng 4 năm 2011

Địa điểm: Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị Quận 4, số 85 - 87 Tân Vĩnh, P.6, Quận 4, TP HCM

Người viết : SFN Ngày : 31/03/2011

 

BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2010 đã kiểm toán (30/03/2011)

Báo cáo tài chính năm 2010 của Công ty cổ phần Dệt lưới Sài gòn đã được Công ty TNHH Kiểm toán & Dịch vụ tin học TP.HCM kiểm toán.

Người viết : SFN Ngày : 30/03/2011

 

THÔNG BÁO BỔ NHIỆM PHÓ GIÁM ĐỐC (30/03/2011)

Từ ngày 01 tháng 4 năm 2011, Ban giám đốc công ty cổ phần Dệt lưới Sài gòn bổ sung thêm Phó giám đốc là Bà LÊ THỊ PHƯƠNG THẢO.

Người viết : SFN Ngày : 30/03/2011

 

THÔNG BÁO THAY ĐỔI KẾ TOÁN TRƯỞNG (30/03/2011)

Ông NGUYỄN MINH TRƯỜNG giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Dệt lưới Sài gòn từ ngày 01 tháng 4 năm 2011, thay cho Ông VŨ VĂN LUÂN vì lý do sức khỏe xin nghỉ trước 4 tháng chờ làm thủ tục nghỉ hưu.

Người viết : SFN Ngày : 30/03/2011

 

BÁO CÁO KẾT QUẢ GIAO DỊCH CỔ PHIẾU QUỸ (22/02/2011)

Từ ngày 15.11.2011 đến 15.02.2011 Công ty cổ phần Dệt lưới Sài gòn đã mua được thêm 25.500 cổ phiếu để làm cổ phiếu quỹ.

Người viết : SFN Ngày : 22/02/2011

 

THƯ MỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011 (14/02/2011)

CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT LƯỚI SÀI GÒN tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011:

Thời gian : 8 giờ 30 ngày 02/4/2011.

Địa điểm  : Hội trường số 85-87 đường Tân Vĩnh - Quận 4 - TP.HCM.

Ngày chốt danh sách cổ đông: 22/02/2011

Người viết : admin Ngày : 14/02/2011

 

NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT LƯỚI SÀI GÒN (09/02/2011)

Về việc bổ sung chức năng kinh doanh vào Giấy phép đăng ký kinh doanh và việc xây dựng phương án - tổ chức phương án khai thác mặt bằng 89 Nguyễn Khoái, P.1, Q.4, TP HCM

Người viết : admin Ngày : 09/02/2011

 
Người viết : sfn Ngày : 25/01/2011

 
Người viết : SFN Ngày : 20/11/2010

 
Người viết : SFN Ngày : 01/11/2010