NEWS
SHAREHOLDER

BÁO CÁO TÀI CHÍNH 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2009 (07/08/2009)

Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2009 đã kiểm toán

Post by : admin : 07/08/2009

 
Post by : admin : 17/07/2009

 
Post by : admin : 27/05/2009

 

THÔNG BÁO NIÊM YẾT CỔ PHIẾU TRÊN SÀN GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI (26/05/2009)

Ngày giao dịch cuối cùng đối với cổ phiếu SFN tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM : 03/06/2009

Ngày giao dịch đầu tiên đối với cổ phiếu SFN tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội : Thứ năm -11/06/2009

  
Post by : admin : 26/05/2009

 

TT GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI CHẤP THUẬN NIÊM YẾT CỔ PHIẾU SFN (26/05/2009)

GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI CHẤP THUẬN CHO CTy CỔ PHẦN DỆT LƯỚI SÀI GÒN ĐƯỢC NIÊM YẾT CỔ PHIẾU TẠI  TRUNG TÂM GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

Post by : admin : 26/05/2009

 

TỪ NGÀY 04.06.2009, CỔ PHIẾU SFN NGỪNG GIAO DỊCH TRÊN SÀN TP HCM (26/05/2009)

TỔNG GIÁM ĐỐC SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HCM CHẤP THUẬN VỀ VIỆC HỦY NIÊM YẾT TRÊN SÀN TP.HCM ĐỐI VỚI CỔ PHIẾU SFN

Post by : admin : 26/05/2009

 
Post by : admin : 25/05/2009

 

CÔng ty cổ phần Dệt lưới Sàigòn chuẩn bị niêm yết cổ phiếu SFN trên sàn giao dịch chứng khoán Hà Nội (11/05/2009)

Công ty Cổ phần Dệt lưới Sàigòn đang tiến hành các thủ tục để hoàn chỉnh hồ sơ chuyển niêm yết cổ phiếu của Công ty ra Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội theo quy định. 

Do việc giao dịch trên sàn Hà Nội và trên sàn TP. Hồ Chí Minh có vài quy định khác nhau, nên Công ty đề nghị quý cổ đông nên lưu ý các quy định về giao dịch chứng khoán của Sàn giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Post by : admin : 11/05/2009

 

Báo cáo thường niên 2008 (28/04/2009)

Báo cáo tài chính đã kiểm toán

Post by : admin : 28/04/2009