NEWS
Cổ đông

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024

Thứ bảy, 13/04/2024, 02:47 GMT+7

Vào lúc 8g35 ngày thứ sáu 12 tháng 4 năm 2024, Công ty Cổ phần Dệt lưới Sài Gòn đã tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 tại Hội trường A, Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị Quận 4, TP.HCM, với sự tham dự của 31 cổ đông sở hữu và đại diện sở hữu 2.654.334 cổ phần, có tỉ lệ 92,67% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (không bao gồm cổ phiếu quỹ).

Đại hội đã nhất trí thông qua các nội dung sau:

- Kết quả thực hiện chỉ tiêu kế hoạch sản xuất - kinh doanh năm 2023

- Tỉ lệ chi cổ tức năm 2023 là 14%. Chi cổ tức còn lại của năm 2023 vào ngày 10 tháng 6 năm 2024 theo danh sách cổ đông được lập vào ngày 10 tháng 5 năm 2024.

- Kế hoạch sản xuất - kinh doanh năm 2024

- Tiếp tục thực hiện nghị quyết ĐHCĐTN 2023 về thực hiện phương án di dời nhà máy.

- Đại hội đồng cổ đông đã bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024 - 2029.

 Người viết : admin