NEWS
Cổ đông

TRIỆU TẬP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2009

Thứ ba, 31/03/2009, 07:50 GMT+7

CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT LƯỚI SÀI GÒN
THÔNG BÁO
V/v  TRIỆU TẬP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2009
VÀ CHI CỔ TỨC LẦN HAI NĂM 2008

Hội đồng quản trị CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT LƯỚI SÀI GÒN trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009 và chi trả cổ tức lần hai năm 2008 như sau :
1. Thời gian Đại hội : 8h30 ngày 11/04/2009
2. Địa điểm : Khách sạn CONTINENTAL – 132 Đồng Khởi – Quận 1 – TP. HCM.
3. Nội dung Đại hội :
 
Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2008.
Báo cáo phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2008.
Báo cáo kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2009.
Bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2009 – 2014.
4. Điều kiện tham dự :
 
Tất cả các cổ đông sở hữu chứng khoán của Công ty cổ phần Dệt Lưới Sài Gòn theo danh sách chốt ngày 17/03/2009 đều được tham dự.
Trường hợp cổ đông không thể tham dự có thể ủy quyền cho người đại diện tham dự. Việc ủy quyền phải được thực hiện bằng văn bản đúng theo quy định của Công ty.
5. Đăng ký tham dự Đại hội : Đề nghị Quý cổ đông vui lòng đăng ký xác nhận việc tham dự hoặc gởi giấy xác nhận ủy quyền cho người khác tham dự đại hội trước ngày 01/04/2009 tại văn phòng Công ty – số 89 Nguyễn Khoái – Quận 4 – TP. HCM – Điện thoại : 9430065 – 9400534 – Fax : 9401580 (gặp cô Thảo).
6. Cổ đông khi tham dự Đại hội vui lòng mang theo CMND hoặc Hộ chiếu (bản chính). Đối với trường hợp ủy quyền, đề nghị mang theo Giấy ủy quyền, CMND của cổ đông và CMND của người được ủy quyền.
Cổ đông có thể nhận mẫu giấy ủy quyền tại văn phòng Công ty.
7. Chi trả cổ tức :
 
Ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức lần hai năm 2008 : 13/03/09
Ngày đăng ký cuối cùng nhận cổ tức lần hai năm 2008 : 17/03/09
Ngày nhận cổ tức lần hai năm 2008 : 21/04/09
Địa điểm nhận cổ tức : Tại các Công ty chứng khoán thành viên đối với các cổ đông đã lưu ký chứng khoán và tại Văn phòng Công ty Dệt Lưới Sài Gòn đối với các cổ đông chưa lưu ký chứng khoán.
8. Thông báo này thay cho thư mời dự Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Dệt Lưới Sài Gòn năm 2009.
 

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

            CHỦ TỊCH

 


Người viết : admin