NEWS
SHAREHOLDER

NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT LƯỚI SÀI GÒN

Thứ năm, 17/04/2009, 03:56 GMT+7

CÔNG TY CP DỆT LƯỚI SÀI GÒN
**********

Số 01/2009/ĐHCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---oOo---
TP. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 04 năm 2009

NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT LƯỚI SÀI GÒN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

  Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội thông qua ngày 12/06/1999
  Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Dệt Lưới Sài Gòn đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 28/4/2007.
  Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông đã được các cổ đông thông qua ngày 11/04/2009.

QUYẾT ĐỊNH

ĐIỀU 1 : Nhất trí thông qua :

  Biên bản kiểm tra tài chính năm 2008 của Công ty Kiểm toán AISC.
  Báo cáo kiểm tra tài chính năm 2008 của Ban kiểm soát.
  Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2008 :
  Sản lượng thực hiện   759 tấn
  Tổng doanh thu   124.962.117.817 đồng
  Tổng lợi nhuận trước thuế   9.188.128.057 đồng
  Lợi nhuận sau thuế   7.519.283.477 đồng
  Trích các quỹ    
 
  Quỹ  ĐTPTSX do miễn giảm thuế 1.282.942.928 đồng  
  Quỹ dự trữ để bổ sung vốn điều lệ 285.740.316 đồng  
  Quỹ dự phòng Tài chính 285.740.316 đồng  
  Quỹ KTPL 571.480.632 đồng  
  Lợi nhuận còn lại để chia cổ tức   4.896.393.884 đồng
  Lợi nhuận các năm trước chưa chia   324.548.831 đồng
  Tổng lợi nhuận để chia cổ tức   4.896.393.884 đồng
  Lợi nhuận chia cổ tức năm 2008   3.881.989.000 đồng
  Lợi nhuận chưa chia để lại năm sau   1.014.884.884 đồng
  Đầu tư xây dựng cơ bản   9.024.470.032 đồng

ĐIỀU 2 : Nhất trí tỷ lệ chia cổ tức năm 2008 là : 13% /năm trên vốn điều lệ 30.000.000.000 đồng, tương đương số tiền 3.881.989.000 đồng. Đã tạm ứng đợt một là 6% trên vốn điều lệ tương đương 1.800.000.000 đồng. Số còn lại sẽ được chi trả cho các cổ đông hiện hữu căn cứ trên danh sách chốt ngày 17/3/2009 do Trung tâm lưu ký chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh lập :

  Tỷ lệ chia cổ tức lần hai năm 2008 : 7% trên vốn điều lệ 29.742.700.000 đồng – tương đương số tiền 2.081.989.000 đồng.
  Ngày thực hiện : 21/4/2009

ĐIỀU 3 : Nhất trí các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2009 :

  Sản lượng sản xuất   802 tấn
  Tổng doanh thu   108.065.935.000 đồng
  Tổng lợi nhuận trước thuế   9.217.230.000 đồng
  Trích các quỹ    
 
  Quỹ Đầu tư phát triển 339.396.000 đồng  
  Quỹ dự trữ để bổ sung Vốn Điều lệ 339.396.000 đồng  
  Quỹ Dự Phòng Tài Chính 339.396.000 đồng  
  Quỹ Khen thưởng Phúc lợi 678.792.000 đồng  
  Lợi nhuận còn lại để chia cổ tức   5.000.000.000 đồng
  Tỷ lệ chia cổ tức   16,67 %
  Tổng quỹ tiền lương   15.555.114.000 đồng
  Khấu hao cơ bản   4.243.663.000 đồng
  Đầu tư xây dựng cơ bản   11.602.500.000 đồng
Trong đó gồm :   cụm máy kéo sợi
    cụm máy dệt
    cụm máy phụ trợ

ĐIỀU 4 : Nhất trí phương án :

  Chọn khu công nghiệp TÂN ĐÔ với diện tích 41.426 m2 làm địa điểm di dời của Công ty.
  Tổng vốn dự kiến để di dời tại thời điểm Đại Hội cổ đông 2009 là 65.561.978.358 đồng.
 
Trong đó :   Đất thuê   22.761.978.358 đồng
    Nhà Xưởng   24.000.000.000 đồng
    Máy móc thiết bị mới   15.000.000.000 đồng
    Đào tạo   1.800.000.000 đồng
    Di dời   2.000.000.000 đồng
  Giao cho HĐQT quyết định tỷ lệ vay Ngân hàng hay phát hành cổ phiếu, nếu phát hành cổ phiếu sẽ triệu tập đại hội cổ đông bất thường để xin ý kiến.

ĐIỀU 5  : Đại hội nhất trí hủy niêm yết cổ phiếu của Công ty Dệt Lưới Sài Gòn tại sàn giao dịch của Sở giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh và chuyển cổ phiếu của Công ty Dệt Lưới Sài Gòn ra niêm yết tại sàn giao dịch của Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội, giao cho Hội đồng quản trị tiến hành thực hiện theo quy định của Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước

ĐIỀU 6 : Nhất trí chọn Công ty kiểm toán và dịch vụ tin học AISC (142 Nguyễn Thị Minh Khai – Quận 3) tiếp tục thực hiện kiểm toán cho Công ty CP Dệt Lưới Sài Gòn năm 2009.

ĐIỀU 7 : Nhất trí mức thù lao Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2009  là 270.000.000 đồng

ĐIỀU 8 : Nhất trí sửa dổi mục 1 điều  26 chương 7  trong Điều lệ Công Ty CP Dệt Lưới Sài Gòn như sau

  Chủ tịch HĐQT có thể kiêm chức danh  Giám Đốc điều hành  Công ty.

ĐIỀU 9:   Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2009 – 2014 gồm các thành viên sau :

  Ông LÊ HỮU PHƯỚC
  VÕ THỊ HÙNG
  CAO THỊ THÚY
  NGUYỄN THỊ HỒNG OANH
  LÊ THỊ PHƯƠNG THẢO

Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2009 – 2014 gồm các thành viên sau

  Ông ĐOÀN VĂN DẬU
  PHẠM THỊ CÚC
  Ông NGUYỄN VĂN KHAI

Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát mới nhận nhiệm vụ từ hôm nay, trong vòng 2 tuần kế tiếp sẽ họp bầu Chủ tịch HĐQT và Trưởng Ban Kiểm Soát.
ĐIỀU 10 : Các Ông, Bà thành viên của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Giám đốc điều hành, các Cổ đông của Công ty cổ phần Dệt Lưới Sài Gòn chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

ĐIỀU 11 : Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 11/04/2009.

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

 

 

NGUYỄN VĂN TRỰC

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

 


Post by : admin