NEWS
Cổ đông

TỪ NGÀY 04.06.2009, CỔ PHIẾU SFN NGỪNG GIAO DỊCH TRÊN SÀN TP HCM

Thứ ba, 26/05/2009, 02:03 GMT+7

TỔNG GIÁM ĐỐC SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HCM CHẤP THUẬN VỀ VIỆC HỦY NIÊM YẾT TRÊN SÀN TP.HCM ĐỐI VỚI CỔ PHIẾU SFN


            BỘ TÀI CHÍNH                                                       CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP.HCM                                     Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
                 ______________                                                      ________________________
Số: 41/QĐ-SGDHCM                                      TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 5 năm 2009
 
QUYẾT ĐỊNH
 
Về việc hủy niêm yết đối với cổ phiếu SFN
 
TỔNG GIÁM ĐỐC SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
 

                 Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 06 năm 2006 được Quốc hội nước Cộng hoà XHCN Việt Nam, Khoá XI, Kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 29/06/2006;

                  Căn cứ Nghị định số 14/2007/NĐ-CP ngày 19/01/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

                   Căn cứ Quyết định số 599/QĐ-TTg ngày 11/05/2007 của Thủ tướng Chính phủ về chuyển Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thành Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh;

                  Căn cứ Quy chế niêm yết chứng khoán tại Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh ban hành kèm theo quyết định số 168/QĐ-SGDHCM ngày 07/12/2007 và Quyết định số 04/QĐ-SGDHCM ngày 17/04/2009 về việc sửa đổi, bổ sung nội dung điều 19 và mục II phụ lục 2 Quy chế Niêm yết chứng khoán tại Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.

                  Căn cứ hồ sơ đăng ký hủy niêm yết của Công ty Cổ phần Dệt lưới Sàigòn;

                  Theo đề nghị của Phòng Quản lý & Thẩm định Niêm yết

 
QUYẾT ĐỊNH
 
Điều 1. Hủy niêm yết cổ phiếu của Công ty Cổ phần Dệt lưới Sài Gòn với nội dung như sau:
-            Loại chứng khoán     : cổ phiếu phổ thông
-            Mã chứng khoán       : SFN
-            Số lượng cổ phiếu bị hủy niêm yết : 3.000.000 phiếu (Ba triệu cổ phiếu)
-            Tổng giá trị niêm yết bị hủy            : 30.000.000.000 đồng (Ba mươi tỷ đồng)
-            Ngày hiệu lực            : 08/06/2009
Lý do: Công ty cổ phần Dệt lưới Sài Gòn thực hiện chuyển sang niêm yết tại Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội theo quy định tại khoản 1 điều 29 Nghị định 14/2007/NĐ-CP ngày 19/01/2007 của Chính phủ.
 
Điều 2. Ngày giao dịch cuối cùng của cổ phiếu SFN tại Sở giao dịch Chứng khoán TP.HCM: 03/06/2009
 
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
 
Điều 4. Giám đốc Hành chính Tổng hợp, Giám đốc Quản lý Thành viên, Giám đốc Giám sát Giao dịch, Giám đốc Thông tin Thị trường, Giám đốc Quản lý và Thẩm định niêm yết và Công ty cổ phần Dệt lưới Sài Gòn có trách nhiệm thi hành Quyết định này.
 
                                                                                         KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
Nơi nhận:                                                                       Phó TỔNG GIÁM ĐỐC
-Như điều 4;                                          
-Lưu:P.HC-TC, P. QL&TĐNY                                               PHAN THỊ TƯỜNG TÂM
 
 

 


Người viết : admin