NEWS
Cổ đông

TT GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI CHẤP THUẬN NIÊM YẾT CỔ PHIẾU SFN

Thứ ba, 26/05/2009, 04:41 GMT+7

GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI CHẤP THUẬN CHO CTy CỔ PHẦN DỆT LƯỚI SÀI GÒN ĐƯỢC NIÊM YẾT CỔ PHIẾU TẠI  TRUNG TÂM GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI


 

ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC                                                           CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
        TRUNG TÂM GIAO DỊCH                                                                                     Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
        CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI                                                                                     ________________________
   ______________________                                                                                   Hà Nội, ngày 22 tháng 5 năm 2009
            Số: 205/QĐ-TTGDHN
QUYẾT ĐỊNH
 
Về việc chấp thuận niêm yết cổ phiếu
CTCP Dệt lưới Sài Gòn
___________________
 
GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI
 
Căn cứ Quyết định số 127/1998/QĐ-TTg ngày 11 tháng 7 năm 1998 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Trung tâm Giao dịch Chứng khoán;
Căn cứ Quyết định số 1788/QĐ-BTC ngày 30 tháng 5 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;
Căn cứ Luật Chứng khóan  số 70/2006/QH 11 ngày 29 tháng 6 năm 2006;
Căn cứ Nghị định số 14/2007/NĐ-CP ngày 19 tháng 01năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
Xét hồ sơ đăng ký chuyển niêm yết của CTCP Dệt lưới Sài Gòn;
Theo đề nghị của Trưởng Phòng Quản lý Đăng ký Giao dịch,
 
QUYẾT ĐỊNH
 
Điều 1. Chấp thuận cho CTCP Dệt lưới Sài Gòn được niêm yết cổ phiếu tại Trung tâm Giao dịch Chứng Khoán Hà Nội với những nội dung sau:
-            Loại chứng khoán    : cổ phiếu phổ thông;
-            Mã chứng khoán      : SFN;
-            Mệnh giá                  : 10.000 đồng/ cổ phiếu;
-            Số lượng chứng khoán niêm yết : 3.000.000 cổ phiếu (Ba triệu cổ phiếu)
-            Giá trị chứng khoán niêm yết      : 30.000.000.000 đồng (Ba mươi tỷ đồng)
 
Điều 2. CTCP Dệt lưới Sài Gòn có nghĩa vụ công bố thông tin theo quy định hiện hành và tuân thủ các quy định của pháp luật về hoạt động giao dịch chứng khoán.
 
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
 
Điều 4. Trưởng Phòng hành chính –Tổng hợp, Trưởng phòng Quản lý Đăng ký Giao dịch, thủ trưởng các đơn vị thuộc Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và CTCP Dệt lưới Sài Gòn chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.
                                                                                                                                                                  
                                                                                                                          KT GIÁM ĐỐC
Nơi nhận:                                                                                                          Phó GIÁM ĐỐC
-            Như điều 4;                                                                                                  NGUYỄN VŨ QUANG TRUNG
-            UBCKNN (để b/c);
-            TTLKCK;
-            Lưu: HCTH, ĐKGD.

Người viết : admin